ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร ปีหลักสูตร สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ กคศ.รับรอง รายละเอียด
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2560 25 ส.ค. 59 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2560 25 ส.ค. 59 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2560 25 ส.ค. 59 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 25 ส.ค. 59 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2560 25 ส.ค. 59 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2560 25 พ.ค. 60 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2562 - - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2562 - - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2562 - - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2562 - - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2562 - - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2562 - - -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร ปีหลักสูตร สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ กคศ.รับรอง รายละเอียด
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 2559 28 เม.ย. 59 - -
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2559 22 ธ.ค. 59 - -
นิติศาสตรบัณฑิต 2559 28 เม.ย. 59 - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 2559 28 เม.ย. 59 - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2559 28 เม.ย. 59 - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2560 22 ธ.ค. 59 - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2560 22 ธ.ค. 59 - -
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 2560 22 ธ.ค. 59 - -
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 2561 - - -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 2561 20 มิ.ย. 61 - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2562 20 ก.พ. 62 - -

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร ปีหลักสูตร สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ กคศ.รับรอง รายละเอียด
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2559 28 เม.ย. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2559 22 ธ.ค. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2559 22 ธ.ค. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2559 - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร 2559 28 เม.ย. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2559 28 เม.ย. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2559 - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2559 22 ธ.ค. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 25 ส.ค. 59 - -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2560 22 ธ.ค. 59 - -

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร ปีหลักสูตร สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ กคศ.รับรอง รายละเอียด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559 22 ธ.ค. 59 - -
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2559 22 ธ.ค. 59 - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2559 28 เม.ย. 59 - -
บัญชีบัณฑิต 2559 28 เม.ย. 59 - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2559 28 เม.ย. 59 - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 2559 28 เม.ย. 59 - -
นิเทศศาสตรบัณฑิต 2559 28 เม.ย. 59 - -
บริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการตลาด 2559 25 พ.ค. 60 - -
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการท่องเที่ยว) 2562 21 พ.ย. 61 - -
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล) 2562 21 พ.ย. 61 - -

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร ปีหลักสูตร สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ กคศ.รับรอง รายละเอียด
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 2559 28 เม.ย. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) 2559 28 เม.ย. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) 2559 22 ธ.ค. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) 2559 22 ธ.ค. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร) 2559 22 ธ.ค. 59 - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 2559 22 ธ.ค. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 2559 22 ธ.ค. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 2559 28 เม.ย. 59 - -
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เเละเทคโนโลยี 2559 25 พ.ค. 60 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2559 28 เม.ย. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 2559 28 เม.ย. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2559 28 เม.ย. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 28 เม.ย. 59 - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 2559 28 เม.ย. 59 - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2559 22 ธ.ค. 59 - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2560 25 ส.ค. 59 - -
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2562 - - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2562 - - -